گرامر و نمونه سوالات درس اول سال سوم راهنمایی

2. مالکیت : برای نشان دادن مالکیت انسان از s' و برای نسبت دادن یک شی به

شی دیگر از of استفاده می کنیم.

 

That is my friend's book                                  These are the legs of the chair

 

نکته  :در مالکیت انسان اگر مالک s  جمع داشته باشد از  ' ( آپستروف )تنها

استفاده می کنیم .

I see my friends' books on the desk

 

نمونه سوالات درس اول

 

Choose the best answer

 

I have a ................ family. Ther arenot many people in my family

a) large         b) fat                   c) small                           d) tall

 

They are the wheels...... my brother...... cars

                a) of - of                      b) 's - of              c ) of - s'                d of - s'

 

He isnot a good student . He is  a ......................student

a) thin                    b) old                        c) nice                  d) bad

 

We see .................................. picture on the wall

a) a beautiful big blue     b) a big beautiful blue            c) a blue big beautiful

               

My ruler isnot short . It is 

a) long                            b) tall                               c) large                             d) new

 

This garden is famous for ................................ old trees

a) it                      b) their            c) it's                    d) its

 

This is a picture ........... his new house

a) 's                           b) on                              c) of                      d) for

 

Our English teacher is

a) a good             b) fat            c) young man                         d) an old

 

Whose car is white

a) Betty                   b) My                 c) The girl                 d) Robrt's

 

In which word ( 's ) has the sound / z

a) the nurse's        b) The farmer's        c) The student's      d) The dentist's

 

What is the name ......... this park

a)of                  b) for                               c) in                   d) 's

 

در هر گروه کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید

 

easy - hard - now - new

 

garden - eraser - bus stop - park

 

eraser - book - people - ruler

 

جملات در هم ریخته را مرتب کنید

 

colour - desk - your - the - brown - ? - is

 

father - whose - 's - is - car - ? - white

 

 

 

/ 12 نظر / 49 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سارا

سلام معلم ما برای همه بچه ها کتاب کار خریده من درسم در زبان خوبه ولی در بعضی جا ها دچار مشکل میشم مثل بعضی از سوالات همین کتاب درس سوم لطفا کمکم کنید . مرسی[راک][ناراحت]

نهال

ممنون عالی بود است استفاده کردم

نهال

ببخشید لطفا با پاسخ تشریحی باشه

سنا

سلام خیلی ممنونم فقط یه پیشنهاد دارم جواب سوالات رو تو یه صحفه دیگه بذارید که کسی که پاس خ میده بفهمه چند میگیره

سینا

سلام ممنونم ازتون سوال های خوبی بود اگه میشه جواب سوال ها رو تو یه صفحه دیگه بذارین معدل من سال قبل بیست بود

شیرین

سلام عالی بودن خیلی ممنون[قلب][قلب][قلب]

فاطمه

kheili maskhare bod kheili ham sakht vali mamnon

نیلوفر

چرا جواب نداره[ناراحت]