HOW TO SUCCEED

 

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ "*.۩۞۩ کل کل دختر و پسر ۩۞۩.*" www.anti-bg-sim.blogfa.com

 

How to succeed

 

لبخندPlan while others are playing

برنامه ریزی کن وقتی که دیگران مشغول بازی کرد نند.

لبخندStudy while others are sleeping

مطالعه کن وقتی دیگران در خوابند

لبخندDecide while others are delaying

تصمیم گیری کن وقتی که دیگران مرددند

لبخندPrepare while others are daydreaming

خود را آماده کن وقتی که دیگران در حال خیال پردازی اند

لبخندBegin while others are procrastinating

شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند !

لبخندWork while others are wishing

کار کن وقتی دیگران در حال آرزو کردنند

لبخندListen while others are talking

گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردنند

لبخندSmile while others are frowning

لبخند بزن وقتی که دیگران اخم کرده اند !

لبخندPersist while others are quitting

پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردنند

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ "*.۩۞۩ کل کل دختر و پسر ۩۞۩.*" www.anti-bg-sim.blogfa.com

 

/ 0 نظر / 20 بازدید