اصطلاح انگلیسی امروز

http://www.englishcamp.ir/wp-content/uploads/2014/08/better-safe-than-sorry-300x240.jpg

Idiom: Better Safe Than Sorry

It’s better to be too cautious than to be careless and have regrets later.

معنی فارسی: ایمنی بهتر از تأسف است

معادل فارسی: چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

مترادف فارسی: علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد، دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست

Example:

- Let’s book tickets in advance – better safe than sorry!

We will take our first-aid kit to the hike tomorrow. Better safe than sorry.

- Make sure you have locked all the doors before you leave. Better safe than sorry.

 
/ 0 نظر / 43 بازدید