گرامر و نمونه سوال درس اول سال دوم راهنمایی

برای پرسیدن در مورد رنگ از کلمه پرسشی What colour استفاده می کنیم .

What colour is the hat                                What colour are they

نکته: رنگ ها همیشه مفردند و جمع بسته نمی شوند.

The combs are green                            The comb is green

سوالات درس اول

Choose the best answer

 

What ................... is it ? It is red

a) colour                                b) comb                       c) brown

 

These are

a) a black bicycle                   b) black bicycle                 c) black bicycles

 

What colour

a) the hat is                      b) is the hat                      c) the hats are

 

That's........................... pen

a) a n blue                  b) blue                            c) a blue

 

جملات زیر را مرتب کنید

   nurses - these - dresses - white - have - doctors - and __

 

the - is - what - pencil - colour - ?__

 

house - windows - that - has - green - white - three - ? __

 

جملات زیر را با What colour سوالی کنید

 

These doors are brown

 

the map is pink

 

It's white

 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
معین

خیلی بد

جعفــــــــــــــــــــــر

خوفــ بید[شیطان][شکست]