چه کسی تورا دوست دارد؟

چه کسی تو را بخاطر خودت دوست دارد؟
چه کسی تو را بخاطر خودت دوست دارد؟

 

Who calls you back when you hang up on him

کسی که دوباره با تو تماس بگیرد حتی وقتی تلفنهایش را قطع می کنی

Who will stay awake just to watch you sleep

کسی که بیدار خواهد ماند تا سیمای تو را در هنگام خواب نظاره کند

Wait for the guy who kisses your forehead

در انتظار کسی باش که مایل باشد پیشانی تو را ببوسد

Who wants to show you off to world when you are in your sweats

کسی که مایل باشد حتی در زمانی که درساده ترین لباس هستی تو را به دنیا نشان دهد

Who holds your hand in front of his friends

کسی که دست تو را در مقابل دوستانش در دست بگیرد

Wait for the one who is constantly reminding you how much he cares about you and how lucky he is to have you

در انتظار کسی باش که بی وقفه به یاد تو بیاورد که تا چه اندازه برایش مهم هستی و نگران توست و چه قدر خوشبخت است که تو را در کنارش دارد

 

Wait for the one who turns to his friends and says that’s her

در انتظار کسی باش که زمانی که تو را می بیند به دوستانش بگوید اون خودشه (همان کسی که من می خواستم)

/ 0 نظر / 7 بازدید