جالب انگیز ناک !!!

بچه: غذا

پدر بزرگ: فست فود، غذایی خیلی سریع

Very fast food
Wok, Oven mitt
Clock

باز هم اسپم های لعنتی

Again, damn spam

Baby, why do you worry so much curd?

Remember I will take care of you.

Loving, GOD

عزیزم، چرا اینقدر غصه می خوری؟
یادت نره من خودم مراقبت هستم.
دوستدار تو، خدا

The beauty of a woman

The beauty of a woman Is not in the clothes she wears, The figure she carries, Or the way she combs her hair.

زیبایی یه زن به لباسهایی که پوشیده، ژستی که گرفته  و یا مدل مویی که واسه خودش ساخته نیست.

 

The beauty of a woman Must be seen from her eyes, Because that is the doorway to her heart, The place where love resides.

زیبایی یه زن باید از چشماش دیده بشه ، به خاطر این که چشماش دروازه ی قلبش هستند، جایی که منزلگه عشق میتونه باشه.

 

The beauty of a woman Is not in a facial mole, But true beauty in a woman Is reflected in her soul.

زیبایی یه زن به خط و خال صورتش نیست، بلکه زیبایی واقعی یه زن، انعکاس در روحش داره.

 

It is the caring that she lovingly gives, The passion that she shows, The beauty of a woman With passing years-only grows.

محبت و توجهی که عاشقانه ابراز میکنه، هیجانی که در زمان دیدار از خودش بروز میده ، زیبایی یک زن هست، چیزی که با گذشت سالیان متمادی، افزایش پیدا میکنه.

/ 0 نظر / 8 بازدید