گرامر درس 1 تا 5 سال سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس یک :                                          بنام خدا

 کاربرد صفت :

 کلماتی  مانند  tall  ,  young  , old  , fat  , short , long , .…   صفت نامیده میشوند.

صفت کلمه ای است که اسم را توصیف میکند ودر زبان انگلیسی به دو صورت بکار میرود :

الف ) قبل از اسم :  مثال :

       Mr  Ahmadi  has  a  new car .    . آقای احمدی یک ماشین نو دارد       

ب) بعد از افعال  to be   :  افعال to be  شامل این کلمات هستند :  am , is , are , was , were

      They  are  big      .  آنها بزرگ هستند            

  کاربرد  of   و  s'  :

مالکیت در زبان انگلیسی دو نوع است :

الف ) مالکیت انسان ( جانداران) :  مالک انسان است و بعد از اسم انسان s'  بکار میرود . مثال :

Ali  ‘s  brother  برادر علی                 Ahmad’s  wallet  کیف احمد

ب) مالکیت اشیا ء  : مالک شئ است و با of    بیان میشود . مثال :

door  of  the classroom  در کلاس                     wheels  of  the car چرخ های ماشین

تذکر :  اگر مالک s   جمع داشته باشد برای بیان مالکیت    بعد از  s   جمع بکار میرود. مثال:

                 The students’ bags        کیف های دانش آموزان   

 

درس دوم :

در سال گذشته با اجزاء تشکیل دهنده جمله آشنا شدید .ترتیب کلمات در جمله زمان حال ساده بدین شکل بودند:

                                   قید زمان + قید مکان + مفعول + فعل اصلی + فاعل

مفعول کلمه ای است که در جواب " چه چیزی را " یا  " چه کسی را " می آید .( یا کار بر آن واقع میشود) . مثال :

He  watches TV at home every night .         او هر روز در خانه تلوزیون تماشا میکند      

در جمله بالا TV  مفعول است ز یرا عمل تماشا کردن بر آن واقع شده است.

ضمیر های مفعولی :

ضمیر های مفعولی کلماتی هستند که به جای مفعول قرار می گیرند و عبارت اند از :  

 me        من را به من                     us       مارا-به ما  

you                      تورا به تو           you           شمارا-به شما   

him     ( اورا-به او (مذکر                  them   آنها را- به آنها

her           او را- به او (مونث

it          آن را- به آن  

محل قرارگرفتن ضمیرهای مفعولی:

الف) بعد از فعل اصلی :

see  Ali  at  school .        من علی را در مدرسه میبینم

see  him  at  school.           .  من او را در مدرسه می بینم

در جمله های بالا  see    فعل اصلی است .

 She  helps  her  sister  at  home .         او در خانه به خواهرش کمک می کند   

  She  helps   her  at  home .           او در خانه به او کمک میکند

ب) بعد از حروف اضافه مانند :  of – for – by – to – near – with – from , ……….     

مثال :

   He is  standing  near  me            او نزدیک من ایستاده است     

   Some  of  them   are  very  old .      تعدادی از آنها خیلی قدیمی هستند   

   

 

قید های تکرار :

این کلمات قید تکرار هستند :

              always      همیشه                            often  اغلب

        never      هرگز                        usually  معمولا                sometimes   گاهی اوقات

 

محل قرار گرفتن قید های تکرار در جمله :

 

الف) بعد از افعال  to be  :

We  are  usually  at  school .        ما معمولا در مدرسه هستیم      

He  is  always   present .              او همیشه حاضر است         

ب) قبل از فعل های اصلی :

She   often  gets  up  at  6:30 .    

Does   he   sometimes   go  to  school  by  bus  ?

She  doesn’t   usually    go  to  bed  late .

قید تکرار  never   منفی کننده جمله است و به همین خاطر با جمله های سوالی و منفی بکار نمیرود و در جملات سوالی به جای آن از   ever  استفاده میشود .

He  never  goes  to  bed  late .      او هرگز دیر به رختخواب نمیرود         

Do  you   ever  play  football ?     آیا  هرگز فوتبال بازی می کنی ؟          

         

 

 درس سه : 

اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش :

اسم های قابل شمارش به اسم هایی می گویند که :

1.میتوانیم آن ها را بشماریم.

2.به صورت مفرد یا جمع استفاده می شوند.

3.می توان عدد قبل از آنها بکار برد.

مانند :

Pen …….. pens            box ………  boxes               child ……..  children

  

اسم های غیر قابل شمارش به اسم هایی می گویند که :

1.مقدار را نشان می دهند .

2.جمع بسته نمیشوند.

3.همیشه مفرد هستند.

4.قبل از آنها  a / an  استفاده نمیشوند.

بعضی از اسم های غیر قابل شمارش عبارت اند از :

  milk  ,  bread  ,  meat , butter  ,  tea  ,  rice  ,  water  ,  cheese  , money  ,  ………..

نکته 1 :

 قبل از اسم های قابل شمارش این کلمات بکار میروند :

alot of    تعدادزیاد            many  تعدادزیاد           several  چندین  

Some  تعدادی                    a few  تعداد کمی

نکته2:

قبل از اسم های غیر قابل شمارش این کلمات بکار می روند :

alot oمقدار زیاد               much  مقدار زیاد           some مقداری         a little   مقدار کمی

مثال :

There  are  many  students  in  the  classroom.

I  want  two  pens .

There  is   a  picture  on  the  wall.

 

There  is  alittle  tea  in  the  cup .

I  eat  a lot  of  food  .

نکته 3 :

از  How  many    برای سوال در مورد اسم های قابل شمارش استفاده میشود.

How  many  boys  do  you  see  in  the  park ?

How  many   cars  are  there   in  the  street?

از How  much   برای سوال در مورد اسم های غیر قابل شمارش   جمع بستن اعداد   و  قیمت اجناس  استفاده می شود.

   How  much  rice  do  you  need ?      چقدر برنج احتیاج دارید ؟                   

     How  much  is   four  and  six ?          حاصل جمع چهار و شش چقدر است ؟

       How  much  is  this  bicycle ?       قیمت این دوچرخه چقدر است ؟   

 

 درس چهار  

زمان گذشته ساده :

این زمان نشان میدهد که عملی در زمان گذشته انجام شده و به اتمام رسیده است . افعال زمان گذشته به دو بخش تقسیم می شوند :

 الف) افعال با قاعده            ب) افعال بی قاعده

افعال با  قا عده  به فعل هایی گفته می شوند که با اضافه کردن     d      یا   ed    به آخرشان به گذشته تبدیل میشوند. مانند :

    Play  ……….  Played            study ………  studied          arrive …………  arrived 

 

روش ساختن جمله زمان گذشته ساده :

قید زمان گذشته + قید مکان + قید حالت + مفعول + فعل زمان گذشته + فاعل

 

قید های زمان گذشته عبارت اند از :

   Yesterday      دیروز

     Last  +   اسم زمان      (  last  night    شب گذشته  )

      زمان  +  ago                ( two  months  ago   دو ماه قبل)

     Yesterday + اسم زمان   (   yesterday  morning      دیروز صبح)

       سال های گذشته         1987             2007

مثال :

washed   my  car    yesterday .      من دیروز ماشینم را شستم

We   visited    him   last  week .          او را هفته قبل ملاقات کردیم

برای سوا لی کردن جمله های گذشته ساده  فعل کمکی  Did   را در اول جمله مینویسیم و  ed   را از فعل اصلی حذف میکنیم . برای منفی کردن  فعل کمکی   didn’t   قبل از فعل اصلی نوشته می شود و  ed   از فعل حذف می گردد. مثال :

جمله مثبت          she  listened   to  the  radio  yesterday .

جمله سوالی       Did  she  listen  to  the  radio  ?

 جمله منفی         she  didn’t  listen  to  the  radio .

 

 

 درس پنج 

افعال بی قاعده :

 

بعضی از فعل های اصلی برای تبدیل شدن به زمان گذشته  ed   به آخر آنها اضافه نمیشود بلکه شکل آنها تغییر میکند . این فعل ها را افعال بی قاعده میگویند. مثل :

 

      زمان گذشته  

      زمان حال        

bought    

             buy          

                                      went                

               go             

taught                               

             teach                     

woke   up                

          wake up             

/ 3 نظر / 36 بازدید
asal

واقعا عااااااااالی بود مرسی[گل]

نادیا

واقعا متشکرم.خیلی ازش استفاده کردم

همکار

سلام.به وبلاگ منم سربزنید لطفا لینکم کنید