آموزش زبان انگلیسی بتویی
مطالب مفید زبان انگلیسی متوسطه اول( نمونه سوال-پاورپوینت-فیلم آموزشی زبان - ... )و مطالب طنز و سرگرمی برای دبیران ارجمند و دانش آموزان عزیز 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

خلاصه نکات گرامری پنج درس اول سال سوم راهنمایی

 

در ادامه مطلب ببینید


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس یک :                                          بنام خدا

 کاربرد صفت :

 کلماتی  مانند  tall  ,  young  , old  , fat  , short , long , .…   صفت نامیده میشوند.

صفت کلمه ای است که اسم را توصیف میکند ودر زبان انگلیسی به دو صورت بکار میرود :

الف ) قبل از اسم :  مثال :

       Mr  Ahmadi  has  a  new car .    . آقای احمدی یک ماشین نو دارد       

ب) بعد از افعال  to be   :  افعال to be  شامل این کلمات هستند :  am , is , are , was , were

      They  are  big      .  آنها بزرگ هستند            

  کاربرد  of   و  s'  :

مالکیت در زبان انگلیسی دو نوع است :

الف ) مالکیت انسان ( جانداران) :  مالک انسان است و بعد از اسم انسان s'  بکار میرود . مثال :

Ali  ‘s  brother  برادر علی                 Ahmad’s  wallet  کیف احمد

ب) مالکیت اشیا ء  : مالک شئ است و با of    بیان میشود . مثال :

door  of  the classroom  در کلاس                     wheels  of  the car چرخ های ماشین

تذکر :  اگر مالک s   جمع داشته باشد برای بیان مالکیت    بعد از  s   جمع بکار میرود. مثال:

                 The students’ bags        کیف های دانش آموزان   

 

درس دوم :

در سال گذشته با اجزاء تشکیل دهنده جمله آشنا شدید .ترتیب کلمات در جمله زمان حال ساده بدین شکل بودند:

                                   قید زمان + قید مکان + مفعول + فعل اصلی + فاعل

مفعول کلمه ای است که در جواب " چه چیزی را " یا  " چه کسی را " می آید .( یا کار بر آن واقع میشود) . مثال :

He  watches TV at home every night .         او هر روز در خانه تلوزیون تماشا میکند      

در جمله بالا TV  مفعول است ز یرا عمل تماشا کردن بر آن واقع شده است.

ضمیر های مفعولی :

ضمیر های مفعولی کلماتی هستند که به جای مفعول قرار می گیرند و عبارت اند از :  

 me        من را به من                     us       مارا-به ما  

you                      تورا به تو           you           شمارا-به شما   

him     ( اورا-به او (مذکر                  them   آنها را- به آنها

her           او را- به او (مونث

it          آن را- به آن  

محل قرارگرفتن ضمیرهای مفعولی:

الف) بعد از فعل اصلی :

see  Ali  at  school .        من علی را در مدرسه میبینم

see  him  at  school.           .  من او را در مدرسه می بینم

در جمله های بالا  see    فعل اصلی است .

 She  helps  her  sister  at  home .         او در خانه به خواهرش کمک می کند   

  She  helps   her  at  home .           او در خانه به او کمک میکند

ب) بعد از حروف اضافه مانند :  of – for – by – to – near – with – from , ……….     

مثال :

   He is  standing  near  me            او نزدیک من ایستاده است     

   Some  of  them   are  very  old .      تعدادی از آنها خیلی قدیمی هستند   

   

 

قید های تکرار :

این کلمات قید تکرار هستند :

              always      همیشه                            often  اغلب

        never      هرگز                        usually  معمولا                sometimes   گاهی اوقات

 

محل قرار گرفتن قید های تکرار در جمله :

 

الف) بعد از افعال  to be  :

We  are  usually  at  school .        ما معمولا در مدرسه هستیم      

He  is  always   present .              او همیشه حاضر است         

ب) قبل از فعل های اصلی :

She   often  gets  up  at  6:30 .    

Does   he   sometimes   go  to  school  by  bus  ?

She  doesn’t   usually    go  to  bed  late .

قید تکرار  never   منفی کننده جمله است و به همین خاطر با جمله های سوالی و منفی بکار نمیرود و در جملات سوالی به جای آن از   ever  استفاده میشود .

He  never  goes  to  bed  late .      او هرگز دیر به رختخواب نمیرود         

Do  you   ever  play  football ?     آیا  هرگز فوتبال بازی می کنی ؟          

         

 

 درس سه : 

اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش :

اسم های قابل شمارش به اسم هایی می گویند که :

1.میتوانیم آن ها را بشماریم.

2.به صورت مفرد یا جمع استفاده می شوند.

3.می توان عدد قبل از آنها بکار برد.

مانند :

Pen …….. pens            box ………  boxes               child ……..  children

  

اسم های غیر قابل شمارش به اسم هایی می گویند که :

1.مقدار را نشان می دهند .

2.جمع بسته نمیشوند.

3.همیشه مفرد هستند.

4.قبل از آنها  a / an  استفاده نمیشوند.

بعضی از اسم های غیر قابل شمارش عبارت اند از :

  milk  ,  bread  ,  meat , butter  ,  tea  ,  rice  ,  water  ,  cheese  , money  ,  ………..

نکته 1 :

 قبل از اسم های قابل شمارش این کلمات بکار میروند :

alot of    تعدادزیاد            many  تعدادزیاد           several  چندین  

Some  تعدادی                    a few  تعداد کمی

نکته2:

قبل از اسم های غیر قابل شمارش این کلمات بکار می روند :

alot oمقدار زیاد               much  مقدار زیاد           some مقداری         a little   مقدار کمی

مثال :

There  are  many  students  in  the  classroom.

I  want  two  pens .

There  is   a  picture  on  the  wall.

 

There  is  alittle  tea  in  the  cup .

I  eat  a lot  of  food  .

نکته 3 :

از  How  many    برای سوال در مورد اسم های قابل شمارش استفاده میشود.

How  many  boys  do  you  see  in  the  park ?

How  many   cars  are  there   in  the  street?

از How  much   برای سوال در مورد اسم های غیر قابل شمارش   جمع بستن اعداد   و  قیمت اجناس  استفاده می شود.

   How  much  rice  do  you  need ?      چقدر برنج احتیاج دارید ؟                   

     How  much  is   four  and  six ?          حاصل جمع چهار و شش چقدر است ؟

       How  much  is  this  bicycle ?       قیمت این دوچرخه چقدر است ؟   

 

 درس چهار  

زمان گذشته ساده :

این زمان نشان میدهد که عملی در زمان گذشته انجام شده و به اتمام رسیده است . افعال زمان گذشته به دو بخش تقسیم می شوند :

 الف) افعال با قاعده            ب) افعال بی قاعده

افعال با  قا عده  به فعل هایی گفته می شوند که با اضافه کردن     d      یا   ed    به آخرشان به گذشته تبدیل میشوند. مانند :

    Play  ……….  Played            study ………  studied          arrive …………  arrived 

 

روش ساختن جمله زمان گذشته ساده :

قید زمان گذشته + قید مکان + قید حالت + مفعول + فعل زمان گذشته + فاعل

 

قید های زمان گذشته عبارت اند از :

   Yesterday      دیروز

     Last  +   اسم زمان      (  last  night    شب گذشته  )

      زمان  +  ago                ( two  months  ago   دو ماه قبل )

     Yesterday + اسم زمان   (   yesterday  morning      دیروز صبح )

       سال های گذشته         1987             2007

مثال :

washed   my  car    yesterday .      من دیروز ماشینم را شستم

We   visited    him   last  week .          او را هفته قبل ملاقات کردیم

برای سوا لی کردن جمله های گذشته ساده  فعل کمکی  Did   را در اول جمله مینویسیم و  ed   را از فعل اصلی حذف میکنیم . برای منفی کردن  فعل کمکی   didn’t   قبل از فعل اصلی نوشته می شود و  ed   از فعل حذف می گردد. مثال :

جمله مثبت          she  listened   to  the  radio  yesterday .

جمله سوالی       Did  she  listen  to  the  radio  ?

 جمله منفی         she  didn’t  listen  to  the  radio .

 

 

 درس پنج 

افعال بی قاعده :

 

بعضی از فعل های اصلی برای تبدیل شدن به زمان گذشته  ed   به آخر آنها اضافه نمیشود بلکه شکل آنها تغییر میکند . این فعل ها را افعال بی قاعده میگویند. مثل :

 

      زمان گذشته  

      زمان حال        

bought    

             buy          

                                      went                

               go             

taught                               

             teach                     

woke   up                

          wake up             

        read

         read

 

Learnt - learned

          learn      

        kept

          keep

          got

            get

        slept

          sleep

روش سوالی و منفی کردن این فعل ها مانند سوالی و منفی کردن افعال با قاعده است . یعنی این فعل ها با  Did   سوالی و با  didn’t     منفی میشوند. در این حالت شکل ساده فعل نوشته میشود . مثال :

 

جمله مثبت          They   went  to  school  by  bus .

 جمله منفی       They    didn’t  go  to  school  by  bus .

  جمله سوالی         Did   they  go  to  school  by  bus ? 

 

She  got  up  at  6:00  yesterday  morning .

She  didn’t   get  up  at  6:00  yesterday  morning.

Did  she   get  up  at  6:00  yesterday  morning ?

 

 

www.zaban-school.blogfa.com


 تاريخ : شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢ | ٩:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : علیرضا بتویی | نظرات ()
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

اسم من گم شده است توی دفترچه ی پر حجم زمان دیرگاهی است فراموش شدم. اسم من گم شده است لا به لای ورق کهنه ی آن لایحه ها زیر آن بند غریب پشت انبوهی از آن شرط و شروط لای آن تبصره ها اسم من گم شده است در تریبون معلق شده سخت سکوت حق من گم شده است. زنگ انشاء کسی انگار نمی خواست معلم بشود شان من گم شده است شان من نیست بنالم شان من نیست بگویم زتهی ، ز نبود یا از این زخم کبود لیک رنگ رخساره گواهی از همه رنج فزون. اسم من گم شده است نردبانی شده ام صاف به دیوار ترقی تا که این نسل و ان نسل پای بر پله ی من سوی فردا بروند و غریبانه فراموش شوم اسم من گم شده است. 444444444444444444444444444444 علی رضا بتویی هستم . دارای کارشناسی ارشد آموزش ربان انگلیسی ودبیر دبیرستان نمونه ابونصر فارابی شهرستان ملایر. علاقه مند به آموزش زبان انگلیسی-اینترنت و فوتبال. نظرات شما برای من خیلی مهم هستند.
صفحات اختصاصی
RSS Feed