درس اول سال سوم راهنمایی

این درس شامل دو موضوع می باشد : کاربرد صفات و مالکیت

1. صفت : کلمه ای که برای توصیف اسم بکار میرود. در زبان انگلیسی دو جایگاه دارد :           

 الف : قبل از اسم            ب: بعد از افعال to be 

 

My teacher is a young man                                           My teacher is young

نکته 1 : صفت هیچگاه جمع بسته نمی شو د .

نکته 2 : وقتی چند صفت برای یک اسم باهم می آیند به ترتیب زیر نوشته می شوند :

اسم + اندازه + کیفیت + شناسه

There are many beautiful small red flowers in our garden

 


2. مالکیت : برای نشان دادن مالکیت انسان از s' و برای نسبت دادن یک شی به

شی دیگر از of استفاده می کنیم.

 

That is my friend's book                                  These are the legs of the chair

 

نکته  :در مالکیت انسان اگر مالک s  جمع داشته باشد از  ' ( آپستروف )تنها

استفاده می کنیم .

I see my friends' books on the desk

 

نمونه سوالات درس اول

 

Choose the best answer

 

I have a ................ family. Ther arenot many people in my family

a) large         b) fat                   c) small                           d) tall

 

They are the wheels...... my brother...... cars

                a) of - of                      b) 's - of              c ) of - s'                d of - s'

 

He isnot a good student . He is  a ......................student

a) thin                    b) old                        c) nice                  d) bad

 

We see .................................. picture on the wall

a) a beautiful big blue     b) a big beautiful blue            c) a blue big beautiful

               

My ruler isnot short . It is 

a) long                            b) tall                               c) large                             d) new

 

This garden is famous for ................................ old trees

a) it                      b) their            c) it's                    d) its

 

This is a picture ........... his new house

a) 's                           b) on                              c) of                      d) for

 

Our English teacher is

a) a good             b) fat            c) young man                         d) an old

 

Whose car is white

a) Betty                   b) My                 c) The girl                 d) Robrt's

 

In which word ( 's ) has the sound / z

a) the nurse's        b) The farmer's        c) The student's      d) The dentist's

 

What is the name ......... this park

a)of                  b) for                               c) in                   d) 's

 

در هر گروه کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید

 

easy - hard - now - new

 

garden - eraser - bus stop - park

 

eraser - book - people - ruler

 

جملات در هم ریخته را مرتب کنید

 

colour - desk - your - the - brown - ? - is

 

father - whose - 's - is - car - ? - white

 

 

 تاريخ : پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱ | ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا بتویی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.