باسمه تعالی

به:گروه های آموزشی درس زبان انگلیسی متوسطه اول مناطق ونواحی وشهرستانها

از:گروه آموزشی زبان انگلیسی متوسطه اول استان همدان موضوع:ارزیابی عملکرد سالانه گروه های آموزشی درسالتحصیلی 93-92

باسلام واحترام نظر به هدف گذاری ترغیب همکاران به مشارکت حداکثر در فعالیتهای گروه استان مخصوصا درجشنواره های چهارگانه (طراحی سوال-نقدوبررسی کتاب هفتم-مجله الکترونیکی والگوهای برترتدریس )وایجاد زمینه مناسب جهت نیل به این اهداف نتایج ارزیابی عملکرد سالانه گروه های آموزش زبان انگلیسی مقطع متوسطه اول در سالتحصیلی 93-92 بدین شرح اعلام می گردد.

1-گروه آموزش شهرستان نهاوند (آقای ابراهیم سیاهوشی کدپرسنلی 78990846)وگروه آموزشی ناحیه یک (خانم معصومه فتحی کد پرسنلی 78981441 )مشترکا رتبه اول

2-گروه آموزش شهرستان بهار(خانم گلسا محمدیان پورکدپرسنلی (78997851 وگروه آموزشی شهرستان ملایر (آقای علی رضایی کدپرسنلی 78628465)مشترکا رتبه دوم

3-گروه آموزشی شهرستان کبودرآهنگ (خانم الهام میرزایی کدپرسنلی 78083234 )وگروه آموزشی ناحیه 2(خانم مرضیه عزیزیان 78476055وخانم وحیده جزء رنجبر کدپرسنلی 78461291 )مشترکا رتبه سوم

4-گروه آموزشی شهر لالجین (خانم فاطمه ساعدوآقای عادل اسماعیلی سالومحله)

5-گروه آموزشی شهرستان تویسرکان (آقای سید بابک میررضی زاده)

6-گروه آموزشی شهرستان فامنین (آقای علی رضایی جاویدان )

7-گروه آموزشی شهرستان رزن

8-گروه آموزشی شهرستان اسدآباد

9-گروه آموزشی شهرستان قهاوند

10-گروه آموزشی شهرستان خزل

11-گروه آموزشی شهرستان گل تپه

12-گروه آموزشی شهرستان جوکار

13-گروه آموزشی شهرستان سامن

14-گروه آموزشی شهرستان قروه درجزین

15- گروه آموزشی شهرستان قلقلرود

16-گروه آموزشی شهرستان سردرود

در پایان ضمن تبریک به همکارانی که موفق به کسب مقامهای استانی درفعالیت های گروه زبان شده اند وبرای همه ی همکاران آرزوی موفقیت داریم

گروه آموزش زبان انگلیسی متوسطه اول حسین افشاری-ژیلا اسدیان